Yên Thành

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Hồng Thế,Xóm 4, Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An Nguyễn Thị Hồng 0976224322
2 QT Phan Thi Trường,Chợ Bộng, Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An Phan Thị Trường 01644490840
3 QT Võ Thi Tâm,Xóm 8, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An Võ Thị Tâm 0977509488
4 QT Trần Thị Vinh,Ngã 4, Công Thành, Yên Thành, Nghệ An Trần Thị Vinh 01694562286
5 QT Hằng Hải,Xóm 3, Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An Phan Thị Hằng 01644058267
6 QT Lăng Thị Cương,Cổng BV Yên Thành, Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An Lăng Thị Cương 0987673235