Yên Mô

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Chị Giang,Khánh Dương, Khánh Dương, Yên Mô, Ninh Bình Nguyễn Thị Giang 01647489888