Yên Lạc

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Loan Táo,Khu 3 – Khu Bệnh Viện, TT Yên Lạc, Yên Lạc, Vĩnh Phúc Kim Thị Loan 02113857644
2 NT Nguyệt Dung,Khu 3 – Khu Bệnh Viện, TT Yên Lạc, Yên Lạc, Vĩnh Phúc Đại Thị Nguyệt 02113836403
3 NT Quý Hường,Khu 3 – Khu Bệnh Viện, TT Yên Lạc, Yên Lạc, Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hường 01689925275
4 NT Trần Thị Nguyệt,Khu 4, Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc Trần Thị Nguyệt 0966759799
5 QT Tỉnh Trọng,Chợ Lầm, Tam Hồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc Cô Tỉnh 0966652589
6 QT Thọ Minh,Khu 6 Đông, TT Yên Lạc, Yên Lạc, Vĩnh Phúc Lê Văn Thọ 0979948248
7 QT Thắng Phương,Thôn Giã Bằng, Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc Bùi Thị Phương 0971675866