Vĩnh Thuận

                    1  Quầy Thuốc Nam Nhi   260 kp Vĩnh Phước2, TT Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang   939335565 
                    2  Quầy Thuốc Anh Tuấn   973 Kp Vĩnh Phước 2, TT Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang   0918240638 
                    3  Quầy Thuốc Sử Nguyện   Lô B1  Khu Phố Đông Phước, TT Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang   0919382882