Văn Chấn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 HT Văn Chấn,Thôn Hồng Sơn, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái Hoàng Thị Giang 0964909271
2 QT Lưu Thị Hồng,Thôn Hồng Sơn, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái Lưu Thị Hồng 0914481656