Trần Đề

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Đức Thạnh Đường   Ấp Đại Nôm, Tt Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng   01222.825.070 
2  Nhà Thuốc- Kim Chi 1   Ấp Cảng, Tt Trần Đề, Trần Đề, Sóc Trăng   01663.075.289 
3  Nhà Thuốc Vinh Phước Đường   Ấp Châu Thành, Tt Lịch Hồi Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng   0793.846.975