Thị xã Châu Đốc

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Tiệm Thuốc Bắc Kim Long   0  Thủ Khoa Nghĩa, Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc, An Giang   0763865499 
          2  Nhà Thuốc Hiêp Hòa Đường   17  Thượng Đăng Lễ, Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc, An Giang   0939881963 
          3  Nhà Thuốc Thang Sang   61  Nguyễn Văn Thoại, Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc, An Giang   0763867204 
          4  Nhà Thuốc Ngọc Dung   0  Vĩnh Đông, Núi Sam, Thị xã Châu Đốc, An Giang   0763855698 
          5  Nhà Thuốc Thủy Tiên   0  Chợ Vĩnh Đông, Núi Sam, Thị xã Châu Đốc, An Giang   0988903886 
          6  Tiệm Thuốc Bắc Hai Thọ   100  Trần Hưng Đạo, Châu phú A, Thị xã Châu Đốc, An Giang   0763566773 
          7  Nhà Thuốc Kim Hiên   48 Chợ Kinh Đào, Vĩnh Mỹ, Thị xã Châu Đốc, An Giang   0906004849