Thị xã Ba Đồn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Minh Huy,Bệnh Viện Quảng Trạch, Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình Võ Thị Hoa Hường 0915147755
2 NT Vân Hồng,Số 7-Hùng Vương, Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình Hoàng Thị Hồng 0915222672
3 QT SỐ 7,Chợ Ba Đồn, Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình Hoàng Thị Lới 01672916567