Thanh Ba

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Minh Thuỷ,Khu 10, Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ Vương Minh Thuỷ 01678138333
2 NT 6,Khu 11, TT Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ Nguyễn Thị Thanh Hương 01635587062
3 QT 12,Khu 11, Khải Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ Hoàng Thị Thu Hương 0913099764
4 QT 10,Khu 3, Chí Tiên, Thanh Ba, Phú Thọ Nguyễn Thị Vui 0976424955
5 QT 26,Khu 9, Chí Tiên, Thanh Ba, Phú Thọ Lê Thị Minh Hồng 01686215749
6 QT Hoàng Dương,Khu 11, Khải Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ Lê Phương Dương 0975707323