Tân Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Nguyễn Thị Trung,Xóm Minh Tâm, Minh  Đài, Tân Sơn, Phú Thọ Nguyễn Thị Trung 0977277051