Tân Lạc

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Bệnh viện,Xóm Định, Mãn Đức, Tân Lạc, Hòa Bình Nguyễn Thị Hoàn 0975053426