Tam Đảo

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Chị Hai,Khu 11, Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc Tạ Thị Hai 01688628558