Sơn Động

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 công ty DP phan anh-QT 910,Thôn Thượng 2, TT An Châu, Sơn Động, Bắc Giang Đồng Thị Lan 0986123371
2 công ty DP Phan Anh-QT số 905,Số 36-Khu 2, TT An Châu, Sơn Động, Bắc Giang Trần Mạnh Khâm 01684492274
3 công ty DPBG-Quầy thuốc số 903,Số 19-Khu 5, TT An Châu, Sơn Động, Bắc Giang Nguyễn Thị Thủy 01634743681
4 Quầy thuốc 911,Thôn Thanh Hương, Long Sơn, Sơn Động, Bắc Giang Chị Phú 0987384656