Quảng Trạch

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Phương Thảo,Chợ Cầu Roòn, Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình Nguyễn Phương Thảo 0972223141
2 QT Số 30,Chợ Cầu Roòn, Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình Trịnh Thị Huyền 0982223875