Quan Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Trần Hạnh,Km22, Trung Tiến, Quan Sơn, Thanh Hóa Hoàng Văn Chân 0988908011