Quản Bạ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QTTD Vụ Huệ,Thôn Lùng Thàng, Quyết Tiến, Quản Bạ, Hà Giang Lệnh Anh Vụ 01669699019