Phúc Thọ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Hoa Thắng,Chợ Bãi, Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội Đặng Thị Hoa 0917971740
2 NT Lộc Bình,Số 10 Đường Lạc Trị, TT Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội Khuất Thùy Liên 0989586001
3 QT Tân Mùi,Cụm 5, Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội Nguyễn Thị Mùi 01236586119
4 QT Tòng Lụa,Cụm 3, Sen Chiểu, Phúc Thọ, Hà Nội Chị Lụa 01676370886
5 QT Bình Lộc,Cụm 8, TT Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội Khuất Văn Tuấn 0943611979