Phú Tân

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Quách Quân   0  Chợ Phú Tân, Xã Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau   07803885709 
2  Quầy Thuốc Bá Xương Đường   88  Chợ Phú Tân, Xã Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau   07806270789 
3  Quầy Thuốc Hồng Nghi   0  Chọ Phú Tân, Xã Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau   07803885709 
4  Quầy Thuốc Trí Trung   , Xã Tân Hưng Tây, Phú Tân, Cà Mau   07803888046 
5  Quầy Thuốc Trúc Linh   0  Ấp Cái Bát, Xã Tân Hưng Tây, Phú Tân, Cà Mau   07803888079