Pác Nặm

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Hoàng Trinh,Đông Lẻo, Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn Hoàng Thị Trinh 01699703119
2 QTTN,Nà Cóoc, Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn Vi Văn Ninh 0975027967