Nông Cống

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Hoàn Huệ,Thổ Vị, Tế Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa Lê Thị Huệ 0986198139