Nghi Xuân

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Phan Thị Lê,An Tiên, Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh Phan Thị Lê 0976973400
2 QT Trần Thị Bình,Ngã 4, Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh Trần Thị Bình 0915687099
3 QT Hoàng Thị Ngọc Hà,Ngã 4, Xuân Mỹ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh Hoàng Thị Ngọc Hà 0961312486