Na Rì

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT 168,Tổ nhân dân Bản Bia, TT Yến Lạc, Na Rì, Bắc Kạn Lèo Thị Biên 0978733384
2 QT Hữu Thoa,Cổng sau chợ đầu mối, TT Yến Lạc, Na Rì, Bắc Kạn Bế Thị Thoa 0947016250
3 QT Bồng Yến,Pò Đon, TT Yến Lạc, Na Rì, Bắc Kạn Lâm Thị Yến 02093884169