Mường La

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Cù Thị Hà,Tk2, Ít Ong, Mường La, Sơn La Cù Thị Hà 01662100021
2 QT Số 1 – Đoàn Văn Nghiệp,Tk 2, Ít Ong, Mường La, Sơn La Tòng Thị Diệp 0977707776
3 QT Cà Văn Thương,Tk4, Ít Ong, Mường La, Sơn La Cà Văn Thương 0962086038
4 QT Thanh Bình,Văn Minh, Mường Bú, Mường La, Sơn La Nguyễn Thanh Bình 0976455114
5 QT Lò Thị Huyền Trang,Tiểu khu 4, Ít Ong, Mường La, Sơn La Lò Thị Huyền Trang 0987795229