Mộ Đức

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Dũng Loan,Chợ Thi Phổ, TT Mộ Đức, Mộ Đức, Quảng Ngãi Phạm Thị Loan 0917857768