Mỏ Cày Bắc

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Đức Tế Hưng   Phuoc Khánh  Phươc Mỹ Trung, Mỏ Cày, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre   0753845123 
2  Nhà Thuốc Ba Vát   126  Phước  Mỹ Trung, Mỹ Phước Trung, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre   01275113112 
3  Nhà Thuốc Tế Thọ Xuân   224  Cho Ban Tra, Mỏ Cày, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre   0753846112