Lương Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Mỹ Duyên,Tiểu Khu 8, TT Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình Nguyễn Thị Duyên 0965636618
2 QT Đức Anh,Thôn Năm Lu, Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình Nguyễn Thị Đảm 01636767768