Lang Chánh

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Số 5 – Nguyễn Văn Chính,Thị Trấn, TT Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hóa Nguyễn Văn Chính 0987473973