Hậu Lộc

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Thiện Hoa,Đường 5, Hoằng Kim, Hậu Lộc, Thanh Hóa Lê Thị Hoa 0916757557
2 QT Trần Thị Liễu,22 Tiểu Khu 5, TT Hậu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa Trần Thị Liễu 0986826858
3 QT Nguyễn Thị Nga,Đội 3, Hoa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa Nguyễn Thị Nga 0918582861