Hàm Thuận Nam

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Dại Lý Thùy Loan   Quán Thẻ 2, Phước Minh, Hàm Thuận Nam, Ninh Thuận   068-3767327 
2  Quầy Thuốc Khải Tuyền   QLI  Cà Ná, Phước Diêm, Hàm Thuận Nam, Ninh Thuận   01253645128 
3  Quầy Thuốc Khải Hằng   Cà Ná, Cà Ná, Hàm Thuận Nam, Ninh Thuận   01647889500 
4  Quầy Thuốc Hoàng Mi   Lạc Sơn 1, Cà Ná, Hàm Thuận Nam, Ninh Thuận   0963102117 
5  Quầy Thuốc Khương Duy   Cà Ná, , Hàm Thuận Nam, Ninh Thuận   0983962928 
6  Quầy Thuốc Thu Sang   Thôn Phước Diêm 1, Thương Diêm, Hàm Thuận Nam, Ninh Thuận   0989405484 
7  Quầy Thuốc Thanh Hương   Quán Thẻ 3, Phước Minh, Hàm Thuận Nam, Ninh Thuận   0974184794 
8  Quầy Thuốc Thùy Trâm   Quán Thẻ 3, Phước Minh, Hàm Thuận Nam, Ninh Thuận   0909681907 
9  Đại lý Hồng Hạnh   Cà Ná, Cà Ná, Hàm Thuận Nam, Ninh Thuận   683861846 
10  Đại lý Thu   Cà Ná, Phước Diêm, Hàm Thuận Nam, Ninh Thuận   683861434/0166821374 
11  Quầy Thuốc Số 31   Cà Ná, Phước Diêm, Hàm Thuận Nam, Ninh Thuận   0918043642 
12  Quầy Thuốc Thu Tuyền   Lạc Sơn 2 Cà Ná, , Hàm Thuận Nam, Ninh Thuận   01658915055