Hà Trung

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Mai Cân,36- Hòa Bình, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa Lê Thị Mai 01679240915
2 QT Vũ Thị Ngoan,Thôn 1, Hà Vân, Hà Trung, Thanh Hóa Vũ Thị Ngoan 01657345397
3 QT Thanh Tâm,Chợ Đò Lèn-TK1, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa Đào Thị Tâm 0975975944
4 QT Lan Luyến,Chợ Đò Lèn-TK2, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa Nguyễn Thị Luyến 01635860258
5 QT Hải Bốn,Xóm 10, Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa Phạm Thị Bốn 0979730738