Đức Linh

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Thu Hương   Khu Phố 5, TT Võ Xu, Đức Linh, Bình Thuận   0902426798 
2  Quầy Thuốc Mỹ Hiền   Khu Phố 4, TT Võ Xu, Đức Linh, Bình Thuận   0975820073 
3  Quầy Thuốc Thủy Lợi   Chợ Võ Đắc, Đức Tài, Đức Linh, Bình Thuận   0902631600 
4  Quầy Thuốc Thầy Thanh   19  Thôn 4, Đức Hạnh, Đức Linh, Bình Thuận   0623883577 
5  Nhà Thuốc Thanh Hằng   Thôn 2, Đông Hà, , Đức Linh, Bình Thuận   0909011529 
6  Quầy Thuốc 135   Vũ Hòa, , Đức Linh, Bình Thuận   623883564 
7  Quầy Thuốc Huyền Vinh   Đức Hạnh, , Đức Linh, Bình Thuận   1672933998 
8  Quầy Thuốc Tâm Đức   TỔ 7-Thôn 3, Đức Hạnh, Đức Linh, Bình Thuận   622464664 
9  Quầy Thuốc Thảo Quỳnh   Chợ Võ Su, , Đức Linh, Bình Thuận   0948781576 
10  Quầy Thuốc Diễm Hằng   Chợ Mêpu,, Mêpu, Đức Linh, Bình Thuận   01669256985