Đồng Hỷ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Văn Bằng,La Hiên, La Hiên, Đồng Hỷ, Thái Nguyên Phùng Văn Bằng 01695831988
2 QT Thắng Hằng,307_Phố Thái Long, Đình Cả, Đồng Hỷ, Thái Nguyên Dương QuốcThắng 0912710717
3 QT Vi Linh,Gò cao, Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên Vi Thùy Linh 0983185009
4 QT Phương Linh,36 tổ 17, Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên Nguyễn Phi Phượng 0973269127
5 NT Hiếu Chung,353 Tổ 15, Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên Đoàn Thủy Chung 0971108908