Đô Lương

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 MDV CN Dược phẩm Đô Lương( Chị Tú Anh),Xóm 1, Văn Sơn, Đô Lương, Nghệ An Lê Thị Tú Anh 01697504602
2 MDV CN Dược phẩm Đô Lương( Anh Toàn),Xóm 8 Chợ Đình, Tân Sơn, Đô Lương, Nghệ An Nguyễn Văn Toàn 0913194345
3 MDV CN Dược phẩm Đô Lương( Chị Lành),Xóm 11, Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ An Lê Thị Lành 01674925526
4 MDV CN Dược phẩm Đô Lương( Chị Thảo),Xóm 15, Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An Dương Thị Thảo 0973639878
5 Đại lý Công ty TNHH DP Thành Đô( Chị Thu),Xóm 11, Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An Hồ Thị Thu 0962418356
6 Đại lý công ty CP DP và đầu tư HDT( Chị Giang),Xóm Chợ, Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An Trần Thị Giang 0914643799
7 MDV CN Dược phẩm Đô Lương( Chị Thúy Vĩnh),Xóm 8, Đông Sơn, Đô Lương, Nghệ An Nguyễn Thị Vĩnh 01674430058
8 MDV CN Dược phẩm Đô Lương( Chị Hiền),Xóm 3, Đặng Sơn, Đô Lương, Nghệ An Trương Thị Hiền 01695000399
9 MDV CN Dược phẩm Đô Lương (chị Hảo),Khối 4, TT Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An Nguyễn Thị Hảo 0976468998
10 Công ty TNHH DP Thành Đô( Dì Anh),Khối 2, TT Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An Nguyễn Đức Hùng 0943043468
11 MDV CN Dược phẩm Đô Lương (chị Thủy),Chợ Thương mại, TT Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An Nguyễn Thị Thủy 0987340344
12 MDV CN Dược phẩm Đô Lương (chị Thùy),Xóm 5, Đông Sơn, Đô Lương, Nghệ An Nguyễn Thị Thùy 0975672306
13 MDV CN Dược phẩm Đô Lương (chị Thanh),Xóm Đồng Sơn, Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An Nguyễn Thị Thanh 01693238983
14 CNDP Đô Lương,44, TT Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An Nguyễn Thị Hòa 01648097478