Diễn Châu

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Hoàng Thị Thiêm,Khối 4, TT Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An Hoàng Thị Thiêm 0984957077
2 QT Nguyễn Thị Sâm,Khối 4, TT Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An Nguyễn Thị Sâm 0914669088
3 QT Minh Vân,Khối 6, TT Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An Ngô Thị Vân 01679405880
4 QT Tú Phương,Xóm 6, Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An Hoàng Thị Phương 0978905268
5 QT Tuyết Nhung,Xóm 9, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An Đặng Tuyết Nhung 0975114962
6 QT Nga Thắng,Khối 4, TT Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An Phạm Thị Nga 01684487347
7 QT Cao Thị Hương,Xóm 5, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An Cao Thị Hương 0974658012
8 QT Cao Thị Tuyết,Chợ Phủ Diễn, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An Cao Thị Tuyết 0973806649
9 QT Phạm Thi Tiến,Chợ Si Nam, Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An Phạm Thi Tiến 01696372477
10 QT Nam Hồng,Xóm 14, Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An Nguyễn Thị Nam Hồng 01279004441
11 QT Tuấn Bảo,Xóm 14, Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An Nguyễn Tuấn Bảo 0984900368
12 QT Bùi Thị Oanh,Xóm 4, Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An Bùi Thị Oanh 0987924667
13 QT Ngô Thị Liên,Chợ Diễn Hạnh, Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An Ngô Thị Liên 0974917347
14 QT Phạm Thị Thúy,Chợ Diễn Hạnh, Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An Phạm Thị Thúy 0973544505
15 QT Phạm Thị Hải,Xóm 4, Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An Phạm Thị Hải 0987870550
16 QT Lê Thị Thúy,Đông Lộc, Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An Lê Thị Thúy 0978115466
17 QT Hồng Ân,Thôn 7, Diễn Kỵ, Diễn Châu, Nghệ An Ngô Thị Hồng Ân 0973612599
18 QT Thái Thị Chính,Xóm 1 Bắc Lâm, Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An Thái Thị Chính 0904753774
19 Cao Thị Nhung Hoài,Xóm 5, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An Cao Thị Nhung Hoài 0983346575
20 Lương Thị Quỳnh,Kiosk 2, TTTM Diễn Châu, , Diễn Châu, Nghệ An Lương Thị Quỳnh 0969457548
21 QT Trương Thị Hằng,Chợ Tảo, Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An Trương Thị Hằng 01676128468
22 QT Hoa Lãnh,Xóm 14, Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An Phạm Thị Lãnh 0987340234
23 QT Trần Thị Nhật,Chợ Tảo, Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An Trần Thị Nhật 01663992434