Đạ Huoai

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Hoài Bắc   14 Trương Định, chợ Mada guôi, , Đạ Huoai, Lâm Đồng   0908168439