Con Cuông

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 MDV CN Dược phẩm Con Cuông( Chị Quỳnh Giang),Chợ Con Cuông, TT Con Cuông, Con Cuông, Nghệ An Lê Quỳnh Giang 01684898456