Cao Phong

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Đào Thị Vượng,Khu 5B, TT Cao Phong, Cao Phong, Hòa Bình Đào Thị Vượng 01259093999
2 QT Trần Thị Thu,Khu 5, TT Cao Phong, Cao Phong, Hòa Bình Trần Thị Thu 0916398192
3 NT Nguyễn Thị Thủy,TT Thanh Hà, Bắc Phong, Cao Phong, Hòa Bình Nguyễn Thị Thủy 02183844106