Cẩm Khê

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Kim Anh,Khu 2, Phú Lạc, Cẩm Khê, Phú Thọ Vũ Anh Dịu 02103637168
2 Bình Lân,Khu 8, TT Sông Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ Nguyễn Thị Kim Lân 02103834061
3 Nguyễn Thị Kim Lan,Khu 9, Đồng Cam, Cẩm Khê, Phú Thọ Nguyễn Thị Kim Lan 01676208416
4 QT Phạm Thị Tâm,Khu 3, Xương Thịnh, Cẩm Khê, Phú Thọ Phạm Thị Tâm 0936067027
5 QT Nguyễn Thị Thu Hương,Khu 9, Đồng Tam, Cẩm Khê, Phú Thọ Nguyễn Thị Thu Hương 0962314790