Bác Ái

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Thanh Hằng   Thôn Trà Co 2, Phước Tiến, Bác Ái, Ninh Thuận   01645547168 
2  Quầy Thuốc Hằng   Thôn Tà Lú 1, Phước Đại, Bác Ái, Ninh Thuận   01277575311 
3  Quầy Thuốc Hùng Thiên   Thôn Chà Panh, Phước Hòa, Bác Ái, Ninh Thuận   01689312979