Anh Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 MDV CN Dược phẩm Anh Sơn( Chị Nga),Xóm 6, Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An Thái Thị Nga 01683208570
2 MDV CN Dược phẩm Anh Sơn( Chị Tâm),Khối 4, TT Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An Nguyễn Thị Tâm 0975714388
3 MDV CN Dược phẩm Anh Sơn( Chị Hà),Khối 4, TT Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An Trần Thị Hà 0978477916
4 Nhà thuốc Sơn Liễu,Khối 4 A, TT Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An Nguyễn Thị Liễu 0914640908
5 MDV CN Dược phẩm Anh Sơn( Dì Hòa),Khối 4, TT Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An Hà Thị Hoà 0971834879
6 MDV CN Dược phẩm Anh Sơn( Chị Huyền),Chợ Chiều, Hoa Sơn, Anh Sơn, Nghệ An Nguyễn Thị Thanh Huyền 0979957676
7 MDV CN Dược phẩm Anh Sơn( Chị Dương),Chợ Cây Chanh, Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An Lưuthị Dương 01637869355
8 MDV CN Dược phẩm Anh Sơn( Chị Giang),Chợ Cây Chanh, Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An Võ Trọng Thành 0945062277
9 CNDP Anh Sơn-QT Hà Thị Hoài Thương,Chợ Chiều – Khối 6A, TT Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An Hà Thị Hoài Thương 0961053181
10 CN dược phẩm Anh Sơn – QT Nguyễn Thi Huyền,Xóm 10, Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An Nguyễn Thị Huyền 0978123601