Ân Thi

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Qt Du Mỹ,Đào Dương, Đào Xá, Ân Thi, Hưng Yên Dương Thị Du 0974170098
2 Qt Nguyễn Thị Hòa,Đỗ Hạ, Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên Nguyễn  Thị Hòa 01678211758
3 Chi Nhánh Dược Phẩm Ân Thi Qt Đào Thị Quy,Phần Dương, Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên Đào Thị Quy 0975656536
4 Qt Thành Văn,Chợ Cầu Ngọc, Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên Nguyễn Thành Văn 0962859883
5 Qt Hồng Phúc,Chợ Đìa, Đặng Lễ, Ân Thi, Hưng Yên Đinh Thị Huệ 0975621389
6 QT Anh Dũng,Vân Du, Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên Nguyễn Thị Chiển 0973543923
7 QT Thu Trang,Cầu Ngọc, Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên Nguyễn Thị Thu Trang 0942000098