An Biên

                    1  Tiệm Thuốc Bắc Tế Sanh   0  KV 3, TT Thứ 3, An Biên, Kiên Giang   932009830 
                    2  Quầy Thuốc Hải Lợi   0  Ấp thứ nhất, Tây Yên, An Biên, Kiên Giang   0949361366 
                    3  Quầy Thuốc Duy Tân 2   0  Chơợ nông sản thứ 7, Đông Thái, An Biên, Kiên Giang   01237929939 
                    4  Quầy Thuốc YLil Nguyễn   426 ấp Thứ nhất, xã Tây Yên, An Biên, Kiên Giang   01679006663